Fractie Dante – Faculteitsraad TSH

Fractie Dante is de studentgeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Humanities. Dit houdt in dat wij de studenten van TSH zo goed mogelijk vertegenwoordigen bij beleidskeuzes omtrent onderwijs en onderzoek. We vinden het belangrijk om niet enkel te reageren op zaken die het faculteitsbestuur aandraagt, maar om ook zelf nieuwe punten op de agenda te zetten waarin wij verbetering willen zien. Het is daarom belangrijk om goed contact te hebben met onze achterban en zo problemen of klachten snel te signaleren.

Fractie Dante bestaat uit vijf bestuursleden. Ieder jaar is er plek voor een nieuw bestuur door middel van sollicitatie en een faculteitsraadverkiezing. Als bestuurslid van de faculteitsraad heb je gedurende het collegejaar een aantal piekmomenten waarin de vergaderingen met je eigen fractie, de personeelsgeleding en het faculteitsbestuur plaatsvinden.

Naast de functie van medezeggenschap, organiseren we ieder jaar de Dante-activiteiten. Afgelopen keren bestond dit uit een symposium en een gala. Door deze activiteiten worden de verschillende vakgebieden en studenten van TSH op een formele en informele manier samengebracht.

Logo2_vector